06 70 9448454 / mkklima@gmail.com

ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1) Adatkezelő adatai

Neve: Mk Műhely kft.

Székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u.6. III/2

Adószám: 25456817-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-276244

Telefonszáma: +36 70 9448454

E-mail elérhetősége:mkklima@gmail.com

Honlapja: www.mkklima.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) rendelkezésein alapul.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya 2019.12.01 napjától visszavonásig, a www.mkklima.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül, egyéb online módon, továbbá telefonon keresztül történő vásárlással kapcsolatos adatkezelésre terjed ki. Kiterjed továbbá vásárlás hiányában szakmai segítség igénylése esetén a honlapon megadott adatok kezelésére is.

Az érintettek (a továbbiakban: Érintett/ek) köre: a Webáruházban vásárló felhasználók, a cookie-k esetében a Weboldalt látogatók, telefonon és egyéb online módon történő megrendelés esetén a megrendelők, továbbá szakmai segítség igénylése esetén az adatokat megadó felhasználók.

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai a Weboldalon történő közzététellel egyidőben lépnek hatályba.

2) Adatkezelés jogalapja

- Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Elker. tv. – 13/A §-a értelmében az Adatkezelő a törvényben meghatározott célból (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, díjak számlázása, követelések érvényesítése) kezelheti az Érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Az Adatkezelő kezelheti továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

- Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a)

Az Adatkezelő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos, számlázást követő adatkezelése az Info tv. 5.§ (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő telefonon leadott megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelése az Info tv. 5.§ (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásán alapul. Telefonon leadott megrendelés esetén az adatok megadása – ráutaló magatartással – hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra, melyhez az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ az alábbi linken olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy

- Adatkezelés az Érintett hozzájárulásának hiányában

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3) Adatkezelés célja

- Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §):

Az adatkezelés célja szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, díjak számlázása, követelések érvényesítése, továbbá szakmai segítség igénylése esetén a szakmai segítség megadása.

- Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a):

Az adatkezelés célja – az Érintett érdekében – annak biztosítása, hogy a jótállás fennmaradásához, továbbá a klímaberendezések egészségre nem ártalmas működtetéséhez szükséges karbantartások esedékességéről az Érintett időben és rendszeresen értesítést kapjon.

4) Adatkezelés időtartama

- Törvényen alapuló adatkezelés (Elker. tv. 13/A §):

A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, a számlázást, valamint a szakmai segítség megadását követően.

- Hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Info tv. 5.§ (1) a):

Tekintettel arra, hogy az Info tv. 4.§ (2) bekezdése értelmében személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelhető, az adatkezelés időtartama egy háztartási használatra szánt klímaberendezés átlagos élettartama, azaz 10 év.

- Az Érintett erre vonatkozó írásban (postai úton, e-mailben) benyújtott kérelme esetén az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli. Kivételt képeznek ez alól a számviteli bizonylatokon szereplő adatok, mert a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig meg kell őrizni.

5) Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6) Adattovábbítás

a) Társaságunk a weboldal, illetve webáruház üzemeltetését bérelt felületen és tárhelyen végzi, az alábbi szolgáltatónál:

Tárhely- és webáruház szolgáltató:Shopmasters-Informatika Kft.

Címe: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Adószám: 23130232-2-13

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatvédelmi szabályzata: https://www.shopstart.hu/adatvedelem

b) Társaságunk az Ügyfeleket, mint klíma üzemeltetőket kötelezően bejelenti a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.

Címe: 1011 Budapest, Iskola u. 13.

Az adattovábbítás jogalapja: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet értelmében.


7) Adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával.

8) Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, postacím.

9) Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetők.

10) Érintettek jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

- Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt az alábbiakról:

 • az általa kezelt adatairól,
 • az adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés),
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

- Személyes adatok helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén az Adatkezelő a kezelt adatot helyesbíti. A személyes adatok helyesbítését az alábbi elérhetőségeken kérelmezheti az Érintett:

Postai úton: Mk Műhely kft.   1146 Budapest, Abonyi u. 6. III/2                                               E-mailen: mkmuhely@gmail.com

A személyes adatok helyesbítése iránti kérelemnek az Adatkezelő 30 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának indokait.

- Személyes adatok törlése

A személyes adatot az Adatkezelő köteles törölni, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az Érintett a törlést kéri;
 • az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlését az alábbi elérhetőségeken kérelmezheti az Érintett:

Postai úton: Mk Műhely kft.   1146 Budapest, Abonyi u. 6. III/2                                              E-mailen:mkmuhely@gmail.com

A személyes adatok törlése iránti kérelemnek az Adatkezelő 30 napon belül köteles eleget tenni. Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának indokait.

- Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

11) Érintett jogérvényesítési lehetőségei

- Panasz

Az Érintett az alábbiakban részletezett eljárások megindítása előtt az Adatkezelőnél panasszal élhet. Amennyiben az Adatkezelő a panasszal egyetért, úgy ennek megfelelő intézkedéseket tesz, és ezekről az Érintettet értesíti.

- Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

12. Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 
 

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

 
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
 

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, maximum 1 óráig tart.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.  A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Amennyiben az adatkezelési szabályzatban foglaltakat nem fogadja el, adatait ne adja meg Társaságunk számára!

 


A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.